THE NEW FRONTIERS OF

NAMY CERAMICS

Black Gold

Black Gold

Kích thước 800 x 3000 mm
Bề mặt Mặt Bóng
Ứng dụng
Độ dày 15 mm
Số Face 4
0936 478 333